search
Đăng nhập
3 bình chọn
2 quan tâm
Trong cụm từ "rách te tua" thì te tua hiểu như thế nào?
trong TIẾNG VIỆT bởi

1 Câu trả lời

2 bình chọn
Te có nghĩa là rách theo đường dọc.
"Gió đưa bụi chuối te tàu
Chàng Nam thiếp Bắc làm giàu ai ăn?"
 
Te tua là rách dọc thành nhiều miếng hẹp nhỏ, tạo thành nhiều sợi, nhiều tua.
bởi