search
Đăng nhập

u/JohnLee

Ngày nhập bang: 1 tháng (từ ngày 7/7/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của JohnLee

Điểm kinh nghiệm: 240 EXP (hạng #13)
Câu hỏi: 2 (đã chọn 2 câu trả lời hay nhất)
Trả lời: 0
Bình luận: 2
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 4 thích, 0 k thích
Game, game nữa, game mãi.