search
Đăng nhập

u/Thinhkk

Ngày nhập bang: 1 tháng (từ ngày 11/7/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của Thinhkk

Điểm kinh nghiệm: 280 EXP (hạng #10)
Câu hỏi: 3
Trả lời: 1
Bình luận: 2
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 5 trả lời
Đã đánh giá: 5 thích, 0 k thích
Đã nhận: 3 thích, 0 k thích
Game, game nữa, game mãi.