search
Đăng nhập

u/drherbs

Ngày nhập bang: 1 tuần (từ ngày 28/7/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của drherbs

Điểm kinh nghiệm: 160 EXP (hạng #46)
Câu hỏi: 1 (đã chọn 1 câu trả lời hay nhất)
Trả lời: 0
Bình luận: 1
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 1 trả lời
Đã đánh giá: 1 thích, 0 k thích
Đã nhận: 0 thích, 0 k thích
Game, game nữa, game mãi.