search
Đăng nhập

u/duykhoa

Ngày nhập bang: 7 tháng (từ ngày 21/12/’19)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của duykhoa

Điểm kinh nghiệm: 130 EXP (hạng #229)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 1 thích, 0 k thích
Game, game nữa, game mãi.