search
Đăng nhập

u/GameWorld

Ngày nhập bang: 4 năm (từ ngày 10/8/’19)
Chức vụ: Biên tập viên
Những quyền đặc biệt: Chọn lại thể loại cho câu hỏi
Sửa câu hỏi
Sửa câu trả lời
Sửa bình luận
Đóng câu hỏi
Chọn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Viewing the newest users page
Full name:

Hoạt động của GameWorld

Điểm kinh nghiệm: 210 EXP (hạng #1)
Câu hỏi: 4
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 4 thích, 1 k thích