search
Đăng nhập

u/finalranger

Ngày nhập bang: 4 năm (từ ngày 25/8/’19)
Chức vụ: Quản trị viên
Những quyền đặc biệt: Chọn lại thể loại cho câu hỏi
Sửa câu hỏi
Sửa câu trả lời
Sửa bình luận
Sửa bài viết không cho ai biết
Đóng câu hỏi
Chọn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Ai đã đánh giá hoặc báo cáo vi phạm bài này
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Full name: Final Ranger

Hoạt động của finalranger

Điểm kinh nghiệm: 280 EXP (hạng #2)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 9 đề tài thảo luận, 1 trả lời
Đã đánh giá: 10 thích, 0 k thích
Đã nhận: 6 thích, 0 k thích