search
Đăng nhập

u/DeltaAttack

Ngày nhập bang: 10 tháng (từ ngày 21/9/’19)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của DeltaAttack

Điểm kinh nghiệm: 180 EXP (hạng #21)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 3 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 3 thích, 0 k thích
Đã nhận: 3 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!