search
Đăng nhập

u/aslan411

Ngày nhập bang: 3 tháng (từ ngày 3/5/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của aslan411

Điểm kinh nghiệm: 230 EXP (hạng #10)
Câu hỏi: 4
Trả lời: 0
Bình luận: 1
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 5 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!